DISCLAIMER

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere wijze, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Een aantal feiten uit deze publicatie is afkomstig uit recente publicaties van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, EFPIA en andere bronnen. Deze zijn gecontroleerd op juistheid en zijn actueel op het moment van publicatie. Wel hebben deze feiten, net als de in de publicatie opgenomen infographics, een tijdgebonden karakter. De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in deze uitgave.

© 2018 Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

Uitgave

Dit is een uitgave van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, de brancheorganisatie van geneesmiddelenbedrijven die zich richten op onderzoek en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Een overzicht van onze lidbedrijven is te vinden op www.vereniginginnovatievegeneesmiddelen.nl.

Behoeft aan meer informatie?
Bel 070 313 22 22
of mail naar info@innovatievegeneesmiddelen.nl 

Colofon

Eindredactie – Merit Boersma, Anton van Tuyl

Redactionele ondersteuning – Tamara Stoet

Vormgeving – StudioDAM, Amsterdam

Infographics – Shootmedia, Groningen

Fotografie – Peter Boer, AmsterdamRuud van der Graaf

Getty Images